عزیز فریسات سرمربی موقت فولاد خوزستان شد

Home / عزیز فریسات سرمربی موقت فولاد خوزستان شد

عزیز فریسات سرمربی موقت فولاد خوزستان شد
باشگاه فولاد خوزستان هدایت تیم بزرگسالان این باشگاه را تا تعیین تکلیف نهایی و انتخاب سرمربی قطعی به صورت موقت به عزیز فریسات واگذار کرد.

عزیز فریسات سرمربی موقت فولاد خوزستان شد

باشگاه فولاد خوزستان هدایت تیم بزرگسالان این باشگاه را تا تعیین تکلیف نهایی و انتخاب سرمربی قطعی به صورت موقت به عزیز فریسات واگذار کرد.
عزیز فریسات سرمربی موقت فولاد خوزستان شد