عزیزی رئیس هیأت کشتی استان تهران شد

Home / عزیزی رئیس هیأت کشتی استان تهران شد

عزیزی رئیس هیأت کشتی استان تهران شد
با برگزاری انتخابات هیأت کشتی استان تهران، در نهایت عبدالله عزیزی برای چهار سال به عنوان رئیس این هیأت برگزیده شد.

عزیزی رئیس هیأت کشتی استان تهران شد

با برگزاری انتخابات هیأت کشتی استان تهران، در نهایت عبدالله عزیزی برای چهار سال به عنوان رئیس این هیأت برگزیده شد.
عزیزی رئیس هیأت کشتی استان تهران شد