عزم وزارت نیرو برای باروری ابرها جدی نیست

Home / عزم وزارت نیرو برای باروری ابرها جدی نیست

عزم وزارت نیرو برای باروری ابرها جدی نیست
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: از 77 سال پیش باروری ابرها از سوی روس‌ها و آمریکایی‌ها آغاز شد اما در شرایط کنونی وزارت نیرو در این امر جدیت ندارد.

عزم وزارت نیرو برای باروری ابرها جدی نیست

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: از 77 سال پیش باروری ابرها از سوی روس‌ها و آمریکایی‌ها آغاز شد اما در شرایط کنونی وزارت نیرو در این امر جدیت ندارد.
عزم وزارت نیرو برای باروری ابرها جدی نیست