عربستان توقع نداشته باشد ایران در مورد جنایات یمن بی‌تفاوت باشد

Home / عربستان توقع نداشته باشد ایران در مورد جنایات یمن بی‌تفاوت باشد

عربستان توقع نداشته باشد ایران در مورد جنایات یمن بی‌تفاوت باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عربستان نمی‌توانند از ایران توقع داشته باشند در کار غلطی که دریمن انجام می‌دهد ما تأییدشان کند.

عربستان توقع نداشته باشد ایران در مورد جنایات یمن بی‌تفاوت باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عربستان نمی‌توانند از ایران توقع داشته باشند در کار غلطی که دریمن انجام می‌دهد ما تأییدشان کند.
عربستان توقع نداشته باشد ایران در مورد جنایات یمن بی‌تفاوت باشد