عدم اجرای برجام بی‌ثباتی غرب آسیا را در پی دارد

Home / عدم اجرای برجام بی‌ثباتی غرب آسیا را در پی دارد

عدم اجرای برجام بی‌ثباتی غرب آسیا را در پی دارد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار با نخست‌وزیر سابق فرانسه عدم اجرای برجام را عامل بی‌ثباتی خاورمیانه دانست.

عدم اجرای برجام بی‌ثباتی غرب آسیا را در پی دارد

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار با نخست‌وزیر سابق فرانسه عدم اجرای برجام را عامل بی‌ثباتی خاورمیانه دانست.
عدم اجرای برجام بی‌ثباتی غرب آسیا را در پی دارد