عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم

Home / عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم

عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم
معاون وزیر بهداشت گفت: با اجرای سند درمان ۱۴۰۴ تمامی موارد و کمبودها در مناطق محروم رفع و دسترسی به خدمات درمانی عادلانه می‌شود.

عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم

معاون وزیر بهداشت گفت: با اجرای سند درمان ۱۴۰۴ تمامی موارد و کمبودها در مناطق محروم رفع و دسترسی به خدمات درمانی عادلانه می‌شود.
عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم