عبدالبصیر حقانی ترور شد

Home / عبدالبصیر حقانی ترور شد

عبدالبصیر حقانی ترور شد
رئیس شورای علمای کابل هدف گلوله مهاجمان مسلح قرار گرفت.

عبدالبصیر حقانی ترور شد

رئیس شورای علمای کابل هدف گلوله مهاجمان مسلح قرار گرفت.
عبدالبصیر حقانی ترور شد