ظریف با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد

Home / ظریف با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد

ظریف با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد
وزیر امور خارجه کشورمان با همتای روسیه‌ای خود دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد.

ظریف با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با همتای روسیه‌ای خود دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد.
ظریف با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد