طوفان از نسل خودروهای زرهی

Home / طوفان از نسل خودروهای زرهی

طوفان از نسل خودروهای زرهی
«امرپ طوفان» خودروی سبک‌وزن زرهی است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید شده است.

طوفان از نسل خودروهای زرهی

«امرپ طوفان» خودروی سبک‌وزن زرهی است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید شده است.
طوفان از نسل خودروهای زرهی