طرح انگلستان برای برگزیت سخت

Home / طرح انگلستان برای برگزیت سخت

طرح انگلستان برای برگزیت سخت
وزرای انگلستان طرح‌های ویژه خود در خصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا بدون امضای قرارداد را به نخست‌وزیر ارائه دادند.

طرح انگلستان برای برگزیت سخت

وزرای انگلستان طرح‌های ویژه خود در خصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا بدون امضای قرارداد را به نخست‌وزیر ارائه دادند.
طرح انگلستان برای برگزیت سخت