ضرورت رفع چالش‌ها و حفظ تولید نفت در منطقه عملیاتی قشم

Home / ضرورت رفع چالش‌ها و حفظ تولید نفت در منطقه عملیاتی قشم

ضرورت رفع چالش‌ها و حفظ تولید نفت در منطقه عملیاتی قشم
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران در سفر به منطقه قشم بر ضرورت رفع چالش‌ها و حفظ و نگهداشت تولید در این منطقه عملیاتی تأکید کرد.

ضرورت رفع چالش‌ها و حفظ تولید نفت در منطقه عملیاتی قشم

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران در سفر به منطقه قشم بر ضرورت رفع چالش‌ها و حفظ و نگهداشت تولید در این منطقه عملیاتی تأکید کرد.
ضرورت رفع چالش‌ها و حفظ تولید نفت در منطقه عملیاتی قشم