ضرورت حمایت دستگاه‌های مسئول از فعالیت‌های کرسی زبان فارسی

Home / ضرورت حمایت دستگاه‌های مسئول از فعالیت‌های کرسی زبان فارسی

ضرورت حمایت دستگاه‌های مسئول از فعالیت‌های کرسی زبان فارسی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد:‌ وزارت علوم و تمامی دستگاه‌های مسئول و متولی باید از فعالیت‌های استادان کرسی زبان فارسی حمایت کنند.

ضرورت حمایت دستگاه‌های مسئول از فعالیت‌های کرسی زبان فارسی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد:‌ وزارت علوم و تمامی دستگاه‌های مسئول و متولی باید از فعالیت‌های استادان کرسی زبان فارسی حمایت کنند.
ضرورت حمایت دستگاه‌های مسئول از فعالیت‌های کرسی زبان فارسی