ضرورت توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با گیاهان دارویی

Home / ضرورت توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با گیاهان دارویی

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با گیاهان دارویی
خام‌فروشی گیاهان دارویی یکی از معضلات و پدیده‌های ضربه زننده به این صنعت گران‌بها و غنی کشور است که متأسفانه این پدیده روز به‌ روز در حال گسترش است.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با گیاهان دارویی

خام‌فروشی گیاهان دارویی یکی از معضلات و پدیده‌های ضربه زننده به این صنعت گران‌بها و غنی کشور است که متأسفانه این پدیده روز به‌ روز در حال گسترش است.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با گیاهان دارویی