ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریامحور

Home / ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریامحور

ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریامحور
وزیر راه و شهرسازی گفت: با اتصال ریل به بنادر شاهد توسعه اقتصادی در بخش حمل‌ونقل خواهیم بود.

ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریامحور

وزیر راه و شهرسازی گفت: با اتصال ریل به بنادر شاهد توسعه اقتصادی در بخش حمل‌ونقل خواهیم بود.
ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریامحور