ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف

Home / ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف

ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلفی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، تاکید کرد.

ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلفی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، تاکید کرد.
ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلف