ضرورت ایجاد شهرهای جدید‌ به سمت دریا

Home / ضرورت ایجاد شهرهای جدید‌ به سمت دریا

ضرورت ایجاد شهرهای جدید‌ به سمت دریا
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم باید توسعه شهرسازی را بر مبنای دریا دنبال کند .

ضرورت ایجاد شهرهای جدید‌ به سمت دریا

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم باید توسعه شهرسازی را بر مبنای دریا دنبال کند .
ضرورت ایجاد شهرهای جدید‌ به سمت دریا