صهیونیست‎ها از نوآوری‌های مقاومت به شدت نگران هستند

Home / صهیونیست‎ها از نوآوری‌های مقاومت به شدت نگران هستند

صهیونیست‎ها از نوآوری‌های مقاومت به شدت نگران هستند
کارشناس ارشد خاورمیانه در تحلیلی از اوضاع منطقه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در هر دور نبرد عمیقاً احساس می‌کند که مقاومت پیشرفت کرده و از این امر نگران هستند.

صهیونیست‎ها از نوآوری‌های مقاومت به شدت نگران هستند

کارشناس ارشد خاورمیانه در تحلیلی از اوضاع منطقه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در هر دور نبرد عمیقاً احساس می‌کند که مقاومت پیشرفت کرده و از این امر نگران هستند.
صهیونیست‎ها از نوآوری‌های مقاومت به شدت نگران هستند