صلح امام حسن (ع)؛ باشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ چگونه بود؟

Home / صلح امام حسن (ع)؛ باشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ چگونه بود؟

صلح امام حسن (ع)؛ باشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ چگونه بود؟
«صلح امام حسن (ع) پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ» نوشته شیخ راضی آل یاسین و ترجمه رهبر معظم انقلاب است که به زندگی و سیره سیاسی حضرت امام حسن (ع) می‌پردازد.

صلح امام حسن (ع)؛ باشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ چگونه بود؟

«صلح امام حسن (ع) پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ» نوشته شیخ راضی آل یاسین و ترجمه رهبر معظم انقلاب است که به زندگی و سیره سیاسی حضرت امام حسن (ع) می‌پردازد.
صلح امام حسن (ع)؛ باشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ چگونه بود؟