صعود میزان قاچاق با تزریق ارز صادرکنندگان به سامانه نیما

Home / صعود میزان قاچاق با تزریق ارز صادرکنندگان به سامانه نیما

صعود میزان قاچاق با تزریق ارز صادرکنندگان به سامانه نیما
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با تزریق ارز حاصل از درآمد صادرکنندگان به سامانه نیما شاهد افزایش میزان قاچاق در کشور خواهیم بود.

صعود میزان قاچاق با تزریق ارز صادرکنندگان به سامانه نیما

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با تزریق ارز حاصل از درآمد صادرکنندگان به سامانه نیما شاهد افزایش میزان قاچاق در کشور خواهیم بود.
صعود میزان قاچاق با تزریق ارز صادرکنندگان به سامانه نیما