صالحی‌نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شد

Home / صالحی‌نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شد

صالحی‌نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شد
با حکم وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، محسن صالحی‌نیا به سمت معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منصوب شد .

صالحی‌نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شد

با حکم وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، محسن صالحی‌نیا به سمت معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منصوب شد .
صالحی‌نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شد