صادرکنندگان، ارز صادراتی را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند

Home / صادرکنندگان، ارز صادراتی را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند

صادرکنندگان، ارز صادراتی را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند
صادرکنندگانی برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و سایر صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

صادرکنندگان، ارز صادراتی را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند

صادرکنندگانی برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و سایر صرافی‌های مجاز عرضه کنند.
صادرکنندگان، ارز صادراتی را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند