صادرات ایران به آفریقا 17 درصد رشد کرد

Home / صادرات ایران به آفریقا 17 درصد رشد کرد

صادرات ایران به آفریقا 17 درصد رشد کرد
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت از افزایش ۱۷ درصدی صادرات ایران به آفریقا در نیمه اول سال ۱۳۹7 خبر داد.

صادرات ایران به آفریقا 17 درصد رشد کرد

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت از افزایش ۱۷ درصدی صادرات ایران به آفریقا در نیمه اول سال ۱۳۹7 خبر داد.
صادرات ایران به آفریقا 17 درصد رشد کرد