شیفت ایثار یک فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی است

Home / شیفت ایثار یک فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی است

شیفت ایثار یک فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی است
رئیس سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ گفت: شیفت ایثار یک فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی است و چیز جدیدی نیست، زیرا در دین اسلام به این فرهنگ توصیه شده‌ایم.

شیفت ایثار یک فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی است

رئیس سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ گفت: شیفت ایثار یک فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی است و چیز جدیدی نیست، زیرا در دین اسلام به این فرهنگ توصیه شده‌ایم.
شیفت ایثار یک فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی است