شکست عالمیان در تنیس روی میز فرانسه

Home / شکست عالمیان در تنیس روی میز فرانسه

شکست عالمیان در تنیس روی میز فرانسه
نیما عالمیان و تیمش در هفته پنجم لیگ برتر تنیس روی میز فرانسه شکست خوردند.

شکست عالمیان در تنیس روی میز فرانسه

نیما عالمیان و تیمش در هفته پنجم لیگ برتر تنیس روی میز فرانسه شکست خوردند.
شکست عالمیان در تنیس روی میز فرانسه