شوری که در جوانی خاموش شد

Home / شوری که در جوانی خاموش شد

شوری که در جوانی خاموش شد
با آنکه گذشته‌اش تباه شده‌ است اما هنوز امید دارد که آینده‌اش را بسازد و گذشته‌ تلخش درسی باشد که برای آینده آن را مدام مرور کند.

شوری که در جوانی خاموش شد

با آنکه گذشته‌اش تباه شده‌ است اما هنوز امید دارد که آینده‌اش را بسازد و گذشته‌ تلخش درسی باشد که برای آینده آن را مدام مرور کند.
شوری که در جوانی خاموش شد