شهر زیرزمینی نوش‌آباد معمایی در زیرِزمین

Home / شهر زیرزمینی نوش‌آباد معمایی در زیرِزمین

شهر زیرزمینی نوش‌آباد معمایی در زیرِزمین
اگر گذرتان به کاشان افتاد و بومی‌های منطقه شمارا به دیدن شهر اویی دعوت کردند زیاد تعجب نکنید این همان شهر زیرزمینی نوش‌آباد است که هزاران سال قبل حفاری‌شده است.

شهر زیرزمینی نوش‌آباد معمایی در زیرِزمین

اگر گذرتان به کاشان افتاد و بومی‌های منطقه شمارا به دیدن شهر اویی دعوت کردند زیاد تعجب نکنید این همان شهر زیرزمینی نوش‌آباد است که هزاران سال قبل حفاری‌شده است.
شهر زیرزمینی نوش‌آباد معمایی در زیرِزمین