شمارش معکوس برای برگزاری کنگره سلول‌های بنیادی

Home / شمارش معکوس برای برگزاری کنگره سلول‌های بنیادی

شمارش معکوس برای برگزاری کنگره سلول‌های بنیادی
سومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، ۳ لغایت ۱۰ آذرماه ، برگزار می‌شود.

شمارش معکوس برای برگزاری کنگره سلول‌های بنیادی

سومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، ۳ لغایت ۱۰ آذرماه ، برگزار می‌شود.
شمارش معکوس برای برگزاری کنگره سلول‌های بنیادی