شفافیت گلوگاه اصلی مشکلات در کشور است/ حامی کارگران هفت‌تپه هستیم

Home / شفافیت گلوگاه اصلی مشکلات در کشور است/ حامی کارگران هفت‌تپه هستیم

شفافیت گلوگاه اصلی مشکلات در کشور است/ حامی کارگران هفت‌تپه هستیم
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف با اشاره به اینکه مشکل اصلی در کشور شفافیت است، گفت: جنبش دانشجویی حامی کارگران هفت‌تپه هستند.

شفافیت گلوگاه اصلی مشکلات در کشور است/ حامی کارگران هفت‌تپه هستیم

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف با اشاره به اینکه مشکل اصلی در کشور شفافیت است، گفت: جنبش دانشجویی حامی کارگران هفت‌تپه هستند.
شفافیت گلوگاه اصلی مشکلات در کشور است/ حامی کارگران هفت‌تپه هستیم