شرحی بر تاریخ اجتماعی مردن

Home / شرحی بر تاریخ اجتماعی مردن

شرحی بر تاریخ اجتماعی مردن
نویسنده کتاب «تاریخ اجتماعی مردن» مرگ را به مسئله­ و پدیده­‌ای اجتماعی بدل کرده که قابلیت بررسی تاریخی و اجتماعی دارد.

شرحی بر تاریخ اجتماعی مردن

نویسنده کتاب «تاریخ اجتماعی مردن» مرگ را به مسئله­ و پدیده­‌ای اجتماعی بدل کرده که قابلیت بررسی تاریخی و اجتماعی دارد.
شرحی بر تاریخ اجتماعی مردن