شرایط بیمه تکمیلی جامعه شاهد و ایثارگر تغییری نخواهد کرد

Home / شرایط بیمه تکمیلی جامعه شاهد و ایثارگر تغییری نخواهد کرد

شرایط بیمه تکمیلی جامعه شاهد و ایثارگر تغییری نخواهد کرد
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تعهدات و مزایای بیمه تکمیلی جامعه شاهد و ایثارگر در دستگا‌ه‌های اجرایی تغییری نخواهد کرد.

شرایط بیمه تکمیلی جامعه شاهد و ایثارگر تغییری نخواهد کرد

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تعهدات و مزایای بیمه تکمیلی جامعه شاهد و ایثارگر در دستگا‌ه‌های اجرایی تغییری نخواهد کرد.
شرایط بیمه تکمیلی جامعه شاهد و ایثارگر تغییری نخواهد کرد