شاه‌مهره فساد نفتی به دادگاه می‌رود

Home / شاه‌مهره فساد نفتی به دادگاه می‌رود

شاه‌مهره فساد نفتی به دادگاه می‌رود
کیفرخواست علیرضا زیبا حالت منفرد بعد از گذشت حدود یک سال از بازداشت، صادر شده و طبق گفته دادستانی محاکمه وی منجر به پیشرفت رسیدگی به پرونده فساد نفتی خواهد شد.

شاه‌مهره فساد نفتی به دادگاه می‌رود

کیفرخواست علیرضا زیبا حالت منفرد بعد از گذشت حدود یک سال از بازداشت، صادر شده و طبق گفته دادستانی محاکمه وی منجر به پیشرفت رسیدگی به پرونده فساد نفتی خواهد شد.
شاه‌مهره فساد نفتی به دادگاه می‌رود