سگ‌گردانی نشانه مدنیت است یا اختلال روانی؟

Home / سگ‌گردانی نشانه مدنیت است یا اختلال روانی؟

سگ‌گردانی نشانه مدنیت است یا اختلال روانی؟
پدیده سگ‌گردانی در برخی مناطق شمالی و غربی رواج یافته که برخی از کارشناسان آن را نشانه مدنیت و برخی ناشی از افسردگی و اختلال روحی روانی افراد می‌دانند‌.

سگ‌گردانی نشانه مدنیت است یا اختلال روانی؟

پدیده سگ‌گردانی در برخی مناطق شمالی و غربی رواج یافته که برخی از کارشناسان آن را نشانه مدنیت و برخی ناشی از افسردگی و اختلال روحی روانی افراد می‌دانند‌.
سگ‌گردانی نشانه مدنیت است یا اختلال روانی؟