سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان سما را بالا ببریم

Home / سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان سما را بالا ببریم

سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان سما را بالا ببریم
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: با انجام اقدامات لازم برای افزایش سرانه مطالعه، سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان سما سیرجان را بالا ببریم.

سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان سما را بالا ببریم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: با انجام اقدامات لازم برای افزایش سرانه مطالعه، سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان سما سیرجان را بالا ببریم.
سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان سما را بالا ببریم