سقوط بالگرد در استانبول

Home / سقوط بالگرد در استانبول

سقوط بالگرد در استانبول
بالگرد متعلق به ارتش ترکیه در منطقه مسکونی استانبول سقوط کرد.

سقوط بالگرد در استانبول

بالگرد متعلق به ارتش ترکیه در منطقه مسکونی استانبول سقوط کرد.
سقوط بالگرد در استانبول