سر پرسپولیس را می‌شکنند، حرف هم می‌زنند/ داوری‌ها به ضرر ماست

Home / سر پرسپولیس را می‌شکنند، حرف هم می‌زنند/ داوری‌ها به ضرر ماست

سر پرسپولیس را می‌شکنند، حرف هم می‌زنند/ داوری‌ها به ضرر ماست
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: همه جا سر پرسپولیس را می‌شکنند. همه چیز علیه ماست. داوری‌ها به ضرر ماست. برنامه‌ریزی بازی‌ها به ضرر ماست.

سر پرسپولیس را می‌شکنند، حرف هم می‌زنند/ داوری‌ها به ضرر ماست

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: همه جا سر پرسپولیس را می‌شکنند. همه چیز علیه ماست. داوری‌ها به ضرر ماست. برنامه‌ریزی بازی‌ها به ضرر ماست.
سر پرسپولیس را می‌شکنند، حرف هم می‌زنند/ داوری‌ها به ضرر ماست