سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی منصوب شد

Home / سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی منصوب شد

سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی منصوب شد
در حکمی از سوی سرپرست فدراسیون قایقرانی، حسین دهقانی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد.

سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی منصوب شد

در حکمی از سوی سرپرست فدراسیون قایقرانی، حسین دهقانی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد.
سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی منصوب شد