سرپرستان ١١ استاندارى كشور منصوب شدند

Home / سرپرستان ١١ استاندارى كشور منصوب شدند

سرپرستان ١١ استاندارى كشور منصوب شدند
بر اساس اصلاحيه اخير مجلس ۱۴ استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند براى ٣ استان همدان، سیستان و بلوچستان و زنجان و كرمان استانداران جدید تعیین شد.

سرپرستان ١١ استاندارى كشور منصوب شدند

بر اساس اصلاحيه اخير مجلس ۱۴ استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند براى ٣ استان همدان، سیستان و بلوچستان و زنجان و كرمان استانداران جدید تعیین شد.
سرپرستان ١١ استاندارى كشور منصوب شدند