سبک زندگی دانشجوی انقلابی؛ تهدیدها و فرصت‌ها

Home / سبک زندگی دانشجوی انقلابی؛ تهدیدها و فرصت‌ها

سبک زندگی دانشجوی انقلابی؛ تهدیدها و فرصت‌ها
تدوین الگویی مقدماتی برای سامان دادن به زندگی دانشجویان انقلابی، هسته موضوعی کتاب «درآمدی بر سبک زندگی دانشجوی انقلابی» است.

سبک زندگی دانشجوی انقلابی؛ تهدیدها و فرصت‌ها

تدوین الگویی مقدماتی برای سامان دادن به زندگی دانشجویان انقلابی، هسته موضوعی کتاب «درآمدی بر سبک زندگی دانشجوی انقلابی» است.
سبک زندگی دانشجوی انقلابی؛ تهدیدها و فرصت‌ها