سامانه نصر برای ثبت‌نام طرح‌های برگزیده دانشجویی فعال شد

Home / سامانه نصر برای ثبت‌نام طرح‌های برگزیده دانشجویی فعال شد

سامانه نصر برای ثبت‌نام طرح‌های برگزیده دانشجویی فعال شد
فرصت ثبت‌نام برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سامانه پژوهشی نصر از امروز فراهم می‌شود.

سامانه نصر برای ثبت‌نام طرح‌های برگزیده دانشجویی فعال شد

فرصت ثبت‌نام برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سامانه پژوهشی نصر از امروز فراهم می‌شود.
سامانه نصر برای ثبت‌نام طرح‌های برگزیده دانشجویی فعال شد