سازوکار مالی باید برای خودمان درست کنیم

Home / سازوکار مالی باید برای خودمان درست کنیم

سازوکار مالی باید برای خودمان درست کنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید سازوکار مالی برای خودمان درست کنیم که بتوانیم پولمان را انتقال دهیم و با طناب دیگران به چاه نرویم.

سازوکار مالی باید برای خودمان درست کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید سازوکار مالی برای خودمان درست کنیم که بتوانیم پولمان را انتقال دهیم و با طناب دیگران به چاه نرویم.
سازوکار مالی باید برای خودمان درست کنیم