زنان و مردان بازوان قدرتمند رشد و تعالی جامعه هستند

Home / زنان و مردان بازوان قدرتمند رشد و تعالی جامعه هستند

زنان و مردان بازوان قدرتمند رشد و تعالی جامعه هستند
عضو شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی نوشت: زنان و مردان، دو بازوی قدرتمند جهت رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه هستند.

زنان و مردان بازوان قدرتمند رشد و تعالی جامعه هستند

عضو شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی نوشت: زنان و مردان، دو بازوی قدرتمند جهت رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه هستند.
زنان و مردان بازوان قدرتمند رشد و تعالی جامعه هستند