زمان مطالبه‌گری برای ۱۵۰ هزار بیمار خاص است

Home / زمان مطالبه‌گری برای ۱۵۰ هزار بیمار خاص است

زمان مطالبه‌گری برای ۱۵۰ هزار بیمار خاص است
وزیر بهداشت گفت: زمان مطالبه‌گری برای ۱۵۰ هزار بیمار خاص فرارسیده است.

زمان مطالبه‌گری برای ۱۵۰ هزار بیمار خاص است

وزیر بهداشت گفت: زمان مطالبه‌گری برای ۱۵۰ هزار بیمار خاص فرارسیده است.
زمان مطالبه‌گری برای ۱۵۰ هزار بیمار خاص است