رویداد پیام‌آورد برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی برگزار می‌شود

Home / رویداد پیام‌آورد برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی برگزار می‌شود

رویداد پیام‌آورد برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی برگزار می‌شود
رئیس رویداد پیام‌آور گفت: باید ایده‌ها و تیم‌های خلاق را به پیام‌رسان‌های داخلی متصل کنیم تا نیازی به ابزار خارجی نداشته باشیم.

رویداد پیام‌آورد برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی برگزار می‌شود

رئیس رویداد پیام‌آور گفت: باید ایده‌ها و تیم‌های خلاق را به پیام‌رسان‌های داخلی متصل کنیم تا نیازی به ابزار خارجی نداشته باشیم.
رویداد پیام‌آورد برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی برگزار می‌شود