رونمایی از کتاب وحدت هستی و هستی واحد

Home / رونمایی از کتاب وحدت هستی و هستی واحد

رونمایی از کتاب وحدت هستی و هستی واحد
کتاب وحدت هستی و هستی واحد نوشته غلامحسین ابراهیمی دینانی، به مناسب هفته کتاب و کتابخوانی شامگاه امشب در موزه کتابخانه ملی رونمایی شد.

رونمایی از کتاب وحدت هستی و هستی واحد

کتاب وحدت هستی و هستی واحد نوشته غلامحسین ابراهیمی دینانی، به مناسب هفته کتاب و کتابخوانی شامگاه امشب در موزه کتابخانه ملی رونمایی شد.
رونمایی از کتاب وحدت هستی و هستی واحد