روسیه در پیمان INF بماند

Home / روسیه در پیمان INF بماند

روسیه در پیمان INF بماند
دبیر کل ناتو از روسیه خواست علی‌رغم تصمیم آمریکا در خروج از پیمان موشکی INF به آن پایبند بماند.

روسیه در پیمان INF بماند

دبیر کل ناتو از روسیه خواست علی‌رغم تصمیم آمریکا در خروج از پیمان موشکی INF به آن پایبند بماند.
روسیه در پیمان INF بماند