روسیه خدمه کشتی اوکراینی را آزاد کند

Home / روسیه خدمه کشتی اوکراینی را آزاد کند

روسیه خدمه کشتی اوکراینی را آزاد کند
وزیر امور خارجه آمریکا از روسیه خواست هر چه سریع‌تر کشتی‌های اوکراینی و خدمه آنان را آزاد کند.

روسیه خدمه کشتی اوکراینی را آزاد کند

وزیر امور خارجه آمریکا از روسیه خواست هر چه سریع‌تر کشتی‌های اوکراینی و خدمه آنان را آزاد کند.
روسیه خدمه کشتی اوکراینی را آزاد کند