روز دانشجو معیار ارزیابی نفرت از مستکبران و سلطه‌گران است

Home / روز دانشجو معیار ارزیابی نفرت از مستکبران و سلطه‌گران است

روز دانشجو معیار ارزیابی نفرت از مستکبران و سلطه‌گران است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گفت: روز دانشجو معیار ارزیابی نفرت از مستکبران و سلطه‌گران و در رأس آنها آمریکای شیطان‌صفت است.

روز دانشجو معیار ارزیابی نفرت از مستکبران و سلطه‌گران است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گفت: روز دانشجو معیار ارزیابی نفرت از مستکبران و سلطه‌گران و در رأس آنها آمریکای شیطان‌صفت است.
روز دانشجو معیار ارزیابی نفرت از مستکبران و سلطه‌گران است