روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق می‌شود

Home / روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق می‌شود

روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: روزانه بیش از 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور را شاهدیم که این حجم عظیمی از منابع ملی را شامل می‌شود.

روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: روزانه بیش از 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور را شاهدیم که این حجم عظیمی از منابع ملی را شامل می‌شود.
روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق می‌شود