روایت بحران نسل جوان در خواب باران

Home / روایت بحران نسل جوان در خواب باران

روایت بحران نسل جوان در خواب باران
«خواب باران»، داستان مشکلات پیش روی دختری به نام هما از خانواده‌ای متشنج و از هم پاشیده است که اعتیاد هم دارد.

روایت بحران نسل جوان در خواب باران

«خواب باران»، داستان مشکلات پیش روی دختری به نام هما از خانواده‌ای متشنج و از هم پاشیده است که اعتیاد هم دارد.
روایت بحران نسل جوان در خواب باران