رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج/ ایران یک پله صعود کرد

Home / رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج/ ایران یک پله صعود کرد

رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج/ ایران یک پله صعود کرد
با اعلام رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج، ایران با یک پله صعود در رتبه بیست و پنجم جهان قرار گرفت.

رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج/ ایران یک پله صعود کرد

با اعلام رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج، ایران با یک پله صعود در رتبه بیست و پنجم جهان قرار گرفت.
رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج/ ایران یک پله صعود کرد